Ang Diyos ay aking Ama.

 

 

Mateo 6:9 Manalangin kayo sa ganitong paraan: Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo.

Ang dalawang importanteng salita sa batayang panalangin na ito ay ang, “Ama namin.” Una sa lahat, kailangang malaman natin na makatatawag tayo sa isang Ama, at ang mundo ay hindi pinaiikot lamang ng mga pangyayari. Hindi rin ito palaruan ng mga puwersang pisikal na di nauunawaan o nakukontrol. Tayo ay higit pa sa mga makina. Higit pa tayo sa mga bugso ng damdamin. Tayo ay mga buhay at humihingang nilalang, na likha ayon sa wangis ng isang Diyos na mapagmahal at ibig na maging Ama natin.

Sa likod ng lahat ng bagay sa mundong ito ay hindi lang isang uri ng puwersa o misteryosong kapangyarihan, kundi ang isang walang  hanggan at buhay na katauhan, at Siya ang ating ama. Siya ang may control. Siya ang lumikha sa daigdig. Siya ang lumikha sa atin. Inilagay Niya tayo sa daigdig. Kaya tayo naririto ay dahil sa Kanya. At iyan ang dahilan kung bakit makahulugan ang ating pagtingi sa buhay, sa mundo, sa mga sitwasyon at pangyayari. Walang dahilan upang maging malungkot. Walang dahilan upang hind maging tiyak. Ang lahat ng bagay ay nasa kamay ng Ama.

At saka, “Siya ang ating Ama,” Marami Siyang anak. Huwag nating kalilimutan na ang iba ay Kanya ring mga anak. Kailangang isipin din natin sila at pagmalasakitan. Maging Mabuti tayo sa bawat isa. Tayo;y magtulungan. Ibigin natin ang isa’t-isa kagayn ng pag-ibig na ipinamalas Niya sa atin. Tandaan na Siya ang ating Ama.