Ang Diyos ay Tumutugon sa Dalangin

 

 

Mga Awit 65:1-3mbb Marapat na ikaw, O Diyos, sa Zion ay papurihan, dapat nilang tupdin doon ang pangakong binitiwan, pagkat yaong panalangin nila'y iyong dinirinig.
Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit.
Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig, gayon pa man, patawad mo'y amin pa ring nakakamit.

Kadalasan, kapag may humihingi ng payo sa akin dahil sa problemang pang-mag-asawa, o pinansiyal o kahit ano pang suliranin ay tinatapat ko sila: Wala sa akin ang solusyon sa iyong problema. Hindi ako tiyak sa aking sasabihin, subalit ang masasabi ko lang ay, ang Diyos ay tumutugon sa dalangin.

Iyan ang sabi ng salmista, “O Diyos na dumirinig sa dalangin, ang lahat ng tao ay dudulog sa Iyo.” Lahat naman tayo ay kailangan ang Diyos. Dapat malaman ng lahat na Siya’y tumutugon sa dalangin. Iyan ang magbubunsod sa tao na lumapit sa Diyos – pagkat Siya ay tumutugon sa ating dalangin. At ang pinaka espesyal na panalangin na gustong-gusto Niyang dinggin ay ang dalangin sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kapag tayo’y nagkasala at binigo ang Diyos, ay di tayo dapat na lumayo sa Kanya dahil sa kapanglawan. Bagkus, ay dapat tayong lumapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran upang tulad ng salmista ay ating masasabing, “Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalulupig, gayon pa man, patawad mo'y amin pa ring nakakamit.”

Huwag mong hayaan na hadlangan ka ng kasalanan o kabiguan sa iyong panalangin. Tandaan, na sa gitna ng iyong pagdurusa, ang Diyos ay tumutugon sa dalangin.