Buhay Mula Sa Kamatayan

 

 

Juan 12:24 “Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo: Mananatiling nag-iisa ang butil ng trigo malibang ito ay mahulog sa lupa at mamatay. Kapag ito ay namatay, mamumunga ito ng marami.” (SND)

O kay linaw na paglalarawan. Napansin mo ba? Hawak mo sa iyong kamay ang isang butil ng trigo. Medyo matigas ang balot nito, Nananatiling mag-isa, at tangan mo sa iyong kamay. Ito ay sa iyo, ito ang iyong buhay, kontrolado mo ito, ikaw ang magpapasya. Ikaw ang bahala kung ano ang gusto mong gawin dito. Puwede mong itago at sarilinin. Ngunit kapag sinarili mo ito, ang sabi ni Jesus, ay mananatili itong nag-iisa. Walang bunga na lilitaw mula rito.

Gaano karaming malulungkot na tao ang nasa mundo ngayon? Malungkot sila dahil sa isang dahilang iyan. Ayaw nilang bitawan ang mumunting trigo na iyon. Ayaw nilang pawalan ito. At talagang sa kanila lang iyon. Kanila nga iyon, subalit, o, kay lungkot naman. Ano ang alternatibo? Pawalan mo, bitawan mo. Isuko mo sa Diyos. Hayaan mong ang Diyos ang kumontrol nito. Hayaan mong malaglag ito sa lupa, iwan mo, at hayaang doon ay matabunan ito. Maaari itong matapakan ng mga tao, ngunit ang pangako ng Diyos ay may isang bagong buhay na uusbong mula rito: isang buhay na karapat-dapat, isang buhay na hindi lang panadalian, kundi pangwalanghanggan.