Isaalang-alang ang Diyos

 

 

Santiago 4:13-14 Makinig kayo ngayon, kayong nagsasabi: Ngayon o kaya bukas, kami ay pupunta sa gayong lungsod. Mananatili kami roon ng isang taon. Kami ay mangangalakal at tutubo. 14 Ngunit hindi ninyo nalalaman kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ito ay sapagkat ano ang iyong buhay? Ito ay tulad sa isang singaw na sa maikling oras ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho.

Alam mo bang maraming tao ang nagsasalita ng ganyan? Kampante silang nagpaplano na ngayong taon o sa susunod ay magnenegosyo sila, at tapos ay magbabakasyon kailanman nila gustuhin. May nakatakda na silang plano bago pa man sila magretiro  . Ngunit nakakaligtaan nila na ang mga ganung bagay ay wala sa kanilang kontrol.

Ayon sa salita ay ang iyong buhay ay tulad sa isang singaw na sa maikling oras ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Kamangmangan sa isang singaw ang magplano ng ganyan! Ano ang solusyon? Ito ang dapat ninyong sabihin: Kung kalooban ng Panginoon, mabubuhay tayo. Gagawin natin ang bagay na ito o ang gayong bagay.

Hindi makukontrol ng singaw ang kanyang pupuntahan. Pagsikat ng araw ay maglalaho na lang ito. Pag-ihip ng hangin ay matatangay ito. Ang bawat hininga mo ay nakadepende sa Diyos maging ang iyong bawat hakbang. Huwag kang magpaplano nang wala ang Diyos sa iyong buhay. Magpakumbaba kang saglit at kilalanin na isa ka lamang singaw, na saglit lang ang itatagal at maglalaho agad at liliparin.

Isaalang-alang mo ang Diyos. Isama mo ang Diyos sa iyong pagpaplano at titiyakin sa iyo ng Diyos na ang iyong mga plano ay titindig at yayabong.