Italaga ang Iyong Gawain sa Panginoon

 

 

Mga Kawikaan 16:3 Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin.

Ibig mo bang makatiyak na lahat ng iyong plano ay mangyayari batay sa iyong paghahanda at inaasahan? May paraan upang ito’y iyong malaman. Ito ay ang pagtatalaga sa lahat mong gagawin at responsibilidad – sa Panginoon. Dumulog ka sa Panginoon sa panalangin. Sabihin mong, “May tungkulin ako at responsibilidad. Kailangan ko itong tutukan. Hindi ko alam kung paano ko ito gagawin. Di ako sigurado kung ito’y uobra, ngunit itinatalaga ko ito sa Iyo Panginoon. Inilalagak ko ito sa Iyong mga kamay. Tanganan mo po ito. Hindi ako magtitiwala sa aking sarili o pasiya. Panginoon, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, bagama’t alam kong hindi ito sapat. Kaya itinatalaga ko sa Iyo ang aking trabaho, responsibilidad at mga gawain.

Ang Hebreong salita na ginamit para sa pagtatalaga ay “ipagulong.” Alam mo, ang iyong mga gawain at responsibilidad ay parang isang mabigat na bagay na iyong pinapasan at di mo alam kung pano ito ibababa. At ang pinakamainam na paraan upang ito’y maalis sa iyong balikat ay bitawan at ipagulong ito. Ipagulong papunta sa Panginoon at hingin na hawakan Niya ito. At nangako Siyang Kanya itong hahawakan – na pag itinalaga mo ang iyong gawain sa Kanya ay magtatagumpay ang iyong mga plano.

Hindi mo na kailangang pag-isipan at problemahin pa kung uobra ang lahat. Kailangan mo lang na italaga ang iyong gawain sa Panginoon.