Kilalanin Siya

 

 

 

Mga Kawikaan 3:6 Sa lahat ng iyong mga lakad siya'y iyong kilalanin, at itutuwid niya ang iyong mga landasin.

 

Gusto mo bang makatiyak na Diyos ang kukontrol sa iyong lakad, sa iyong buhay? Na Siya ang nagmamando at gumagabay sa iyong mga desisyon at handa Siyang lutasin ang iyong mga problema?

Ang mga salitang ito ang susi sa ganung katiyakan. “Sa lahat ng iyong mga lakad Siya’y iyong kilalanin,” iyon ay, ang Panginoon. Sa bawat pagtigil, sa bawat pagbabago, sa bawat sandali kung kalian ka mapapayapa at makakahinga nang maluwag, at hindi ka natutulak sa isang tukoy na desisyon.

Kilalanin mo Siya. sa simpleng pagpapasalamat sa Kanya. Pasalamatan mo Siya na Siya ang may kontrol. Pasalamatan mo Siya sa Kanyang katapatan. Pasalamatan mo Siya sa mga nakaraang tulong na binigay Niya. Pasalamatan mo Siya sa Kanyang karunungan. Pasalamatan mo Siya sa Kanyang kapangyarihan. Sa iyong pagpapasalamat ay kinikilala mo Siya. Hinahayaan mo Siyang patuloy na kumontrol sa iyong buhay at sitwasyon. At sa gayun ay patuloy ka Niyang gagabayan at pangungunahan.

Kilalanin mo Siya sa bawat sandali sa pamamagitan ng maikling dalangin, “Salamat po Panginoon. Salamat na kontrolado Mo ang sitwasyon. Salamat na may tugon ka sa problemang ito. Sa bawat hakbang, Panginoon, ay kinikilala kita. Ikaw. Dinudulog ko sa Iyo ang bawat tanong. ang bawat desisyon. Salamat Panginoon, na Ikaw ang may kontrol. Salamat na ako’y handa Mong balikatin.”

Kapag ganyan ang pagkilala mo sa Kanya sa bawat hakbang, makatitiyak kang Kanyang gagabayan ang iyong mga daan.