Mananatili Kailanman

 

 

1 Juan 2:17 Lumilipas ang sanlibutan at ang masasamang pagnanasa nito ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman.

 

Tayo’y nabubuhay sa isang pansamatala at pabagu-bagong mundo.  Lahat ng bagay na ating nakikita ay lilipas din. Ang lahat ng mga ambisyon, pagnanasa at hilig na lubog sa kamunduhan at laman ay maglalaho. May mga puwersang gumagalaw sa mundo – maging espirtuwal o material man na mas malakas sa atin, mga puwersang di natin makukontrol. Tayo’y tila isang maliit lang na bagay na tinatangay ng agos ng ilog.

May paraan ba upang manatili? May paraan ba upang maging tiyak? Oo, simple lang. Ang sagot ay nasa aking binasa: “Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman.” Sa bandang huli, ang kalooban ng Diyos ay mananatili. Kapag ang lahat ng bagay ay bumagsak at nasira na dahil hindi ito permanente at sigurado, may isang bagay na mananatili, at yan ay ang kalooban ng Diyos.

Ang Diyos ang may kontrol; Siya ang supremo. At pag ang kalooban ng Diyos ay ginawa mong sentro ng iyong buhay at sinunod ito, ay tiyak na titibay ka at mananatili at sigurado kagaya ng kalooban ng Diyos. Magbabago ang mga kaganapan, magbabago ang mundo, ngunit ang kalooban ng Diyos ay titindig, mananatili at di malulupig at tulad nito’y mananatili ka rin sa iyong pagsasagawa nito.