Pinalaya sa Takot

 

 

Mga Awit 34:4-5mbb “Ang aking dalangi'y dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila.

Ito ay isang buhay na patotoo. Hindi ito isang teorya, teolohiya o kaya’y kredo. Ito’y patotoo ng isang taong nasa matindi at mapanganib na sitwasyon. Lumapit siya sa Panginoon at nananalangin at nagpatunay na, “Ang aking dalangi'y dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot.”

Ikaw ba ay puno ng takot? Palagay ko’y marami sa atin ang kasalukuyang nilulukuban ng takot at walang kapayapaan. Ba’t di mo subukan ang lunas ni David? Bakit di ka dumulog at manalangin sa Panginoon, at hingin na palayain ka mula sa iyong takot?

Dagdag pa ni David, “Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila.” May malalim na prinsipyo dito – na kapag tumingin tayo sa liwanag man o dilim ay makikita ito sa ating mukha. Kung sa dilim tayo titingin ay magiging malulungkutin ang ating mukha, ngunit kung ang Panginoon na siyang liwanag, ang ating titingnan, ay maaliwalas din ang ating mukha. At ayon sa kasulatan aay, “Hindi tayo mapapahiya, hindi tayo mabibigo. Kailanma’y hindi tayo bibiguin ng Diyos.” Ba’t di mo subukan? Bakit di ka dumulog sa Panginoon at hilingin na palayain sa lahat mong takot upang umaliwalas ang iyong mukha?